Regelgeving

Privacyreglement:
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
Al deze zaken zijn in het reglement vastgelegd. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de genoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

Reglement
1. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

2. U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

4. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

5. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

6. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenreglement:
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of één van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of één van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte.

Hygiëne:
Wij verwachten van u als patiënt/cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Eigendommen:
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken:
Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.